Thursday, February 26, 2009

CONTOH-CONTOH PERMAINAN BAHASA

Radio Ajaib
Objektif: Melatih pelajar mendengar dan mengenalpasti.
Bahan: Rakaman suara binatang, fenomena alam, perbualan dan lain-lain.
Cara bermain: Berkumpulan

Langkah:
1. Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
2. Anda kemudiannya memperdengarkan bunyi dari rakaman anda. (persediaan yang
rapi diperlukan).
3. Anda meminta kumpulan tertentu menjawab / meneka secara bergilir.
4. Kumpulan yang berjaya meneka bunyi yang gagal diteka kumpulan lawan akan
mendapat markah bonus.

Nota:
􀁸 Anda boleh mempelbagaikan rakaman. Susunan rakaman mestilah daripada mudah
kepada sukar seperti daripada bunyi suara binatang kemudian fenomena alam,
suasana sekolah dan diakhiri dengan perbualan.


Membentuk Perkataan

Objektif: Supaya pelajar mahir membentuk perkataan daripada huruf-huruf yang
diberi.
Bahan: Kad yang mengandungi huruf tertentu.
Cara bermain: Berkumpulan

Langkah:
1. Setiap kumpulan pelajar diberi senarai perkataan yang tidak betul susunan ejaannya.
2. Mereka dikehendaki menyusun huruf-huruf yang diberi supaya membentuk
perkataan yang betul ejaannya.
3. Peruntukan masa tertentu untuk setiap soalan yang diberi.


Nota:
􀁸 Cara yang sama juga boleh digunakan untuk permainan membentuk ayat. Dalam
permainan ini anda perlu menyediakan kad-kad yang mengandungi perkataan untuk
disusun membentuk ayat yang betul.
􀁸 Untuk meningkatkan tahap pencapaian pelajar, anda boleh memperuntukkan masa
yang singkat dalam satu-satu soalan. Keadaan ini juga boleh menambahkan lagi
tarikan dan keseronokan pelajar.


Permainan Teka Lukisan/Lakaran

Objektif : Melatih pelajar-pelajar berfikir dan berimaginasi dengan baik
Bahan: Kertas dan Pensel
Cara bermain: Kelas/Berkumpulan

Langkah:
1. Pelajar duduk ditempat atau di dalam kumpulan masing-masing.
2. Anda akan melukis sesuatu objek sambil meminta pelajar anda meneka apakah
objek yang sedang anda lukis. Pertanyaan anda perlu dilakukan berdasarkan
peringkat lukisan atau lakaran.
3. Kumpulan yang paling banyak dapat meneka dengan tepat dikira pemenang.
4. Aktiviti melukis ini pula diikuti
oleh wakil kumpulan masing-masing manakala
kumpulan lawan membuat tekaan.Pemainan Telefon Rosak

Objektif: Membolehkan pelajar menghafal beberapa ungkapan tertentu dan
menyampaikannya kepada rakan dengan tepat.
Bahan: Kad yang mengandungi ayat tertentu.
Cara bermain: Berkumpulan.
Langkah:
1. Para pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan mempunyai
bilangan ahli yang sama.
2. Anda perlu menerangkan apakah langkah-langkah yang perlu diikuti oleh setiap
kumpulan.
3. Ketua kumpulan diberikan sekeping kad yang mengandungi nota atau ayat yang
perlu diingati.
4. Ketua kumpulan tersebut
5. Ketua kumpulan perlu membisikkan ayat yang telah diingatinya itu kepada orang
kedua dan orang kedua pula membisikkan kepada orang ketiga dan seterusnya
kepada orang terakhir.
6. Pelajar terakhir akan menyampaikan maklumat yang didengari melalui bisikan
tersebut.
7. Laporan maklumat kumpulan yang tepat akan dianggap pemenang.
Permainan Kotak Beracun

Objektif: Melatih keberanian pelajar dalam menyebut atau menjawab soalan.
Bahan: Kotak, radio (sumber muzik), lipatan kertas yang mengandungi soalan.
Cara bermain: Kumpulan/Kelas.
Langkah:
1. Permainan ini boleh melibatkan semua pelajar dalam satu kumpulan.
2. Apabila muzik dimainkan, kotak mula diedarkan. Pelajar akan meyerahkan kotak
tersebut kepada rakan sebelahnya dan begirulah seterusnya.
3. Apabila muzik dihentikan, pelajar yang terakhir yang memegang kotak itu akan
didenda.
4. Pelajar yang didenda, perlu membuka kotak itu dan mengambil lipatan kertas yang
mengandungi soalan (denda), pelajar dikehendaki membaca denda itu dengan kuat.
5. Pelajar yang didenda akan melakonkan / menjawab soalan.
6. Muzik dimulakan semula dan kotak diedarkan semula.
7. Seperti pusingan pertama, apabila mizik diberhentikan, pelajar terakhir yang
memegang kotak itu akan dikenakan denda mengikut arahan yang terdapat pada
lipatan kertas yang terdapat di dalam kotak tersebut.

Permainan Fikir dan Nyatakan

Objektif: Memberi ruang kepada pelajar untuk berfikir
Bahan: Pen (marker/kapur), papan tulis, beberapa perkataan.
Cara bermain: Kumpulan
Langkah:
1. Pelajar-pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan yang
dibahagikan perlu mempunyai bilangan ahli yang sama.
2. Anda perlu membuat garisan pada papan hitam mengikut bilangan huruf yang
hendak diteka. Contoh:- ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (􀏥􀏮􀏤􀏠􀎴􀏤􀏟􀎍)
3. Selepas itu, pelajar-pelajar perlu meneka huruf-huruf yang bersesuaian yang perlu
diisi pada ruang kosong tersebut. Kumpulan yang silap meneka akan dikenakan
hukuman dimana guru akan melukis orang lidi satu persatu bermula dengan kepala,
diikuti badan, tangan, dan akhir sekali kaki bagi setiap kesalahan teka yang mereka
lakukan.
4. Kumpulan yang pertama melengkapkan gambarajah orang lidi tersebut dikira tewas.
Nota:
􀁸 Anda boleh menjalankan permainan ini secara berpusingan mengikut peruntukan
masa yang dihadkan.


Permainan Teka Lakonan

Objektif: Melatih pelajar-pelajar berfikir dan berimiginasi dengan baik
Bahan: Kertas arahan (sampul)
Cara bermain: Kelas/berkumpulan
Langkah:
1. Pelajar duduk di tempat masing-masing.
2. Anda perlu membuat satu lakonan.
3. Pelajar diminta meneka apa yang dilakonkan oleh anda.
4. Kemudian anda perlu memilih seorang pelajar membuat lakonan berdasarkan
arahan dalam sampul yang dipilih.
5. Pelajar lain diminta meneka lakonan tersebut.
6. Seterusnya anda boleh melakukannya berdasarkan perlawanan kumpulan.
Kumpulan lawan akan meneka lakonan wakil kumpulan lain.
7. Penilaian dilakukan berdasarkan ketepatan meneka.

Pengelolaan Permainan Bahasa

(a) Secara Berkumpulan
Anda boleh melaksanakan permainan bahasa menerusi pembentukan kumpulankumpulan
yang kecil. Bilangan empat hingga enam orang pemain dalam satu
kumpulan sudah memadai. Anda perlu teliti dalam menentukan bilangan ahli dalam
sesebuah kumpulan kerana ia memainkan peranan dalam menentukan kelancaran
permainan. Jika bilangan pelajar di dalam kelas anda terlalu ramai, anda hendaklah
membahagikan pelajar ke dalam banyak kumpulan. Keadaan ini mungkin kurang
selesa. Walau bagaimanapun, jika keadaan ini tidak dielakkan, permainan bahasa
bolehlah digantikan dengan jenis permainan yang tidak memerlukan terlalu banyak
gerak kerja menulis. Sebagai alternatif, anda boleh membawa pelajar anda keluar
kelas untuk meneruskan permainan.
Sebelum anda memulakan satu permainan yang baru secara kumpulan, anda
perlulah:
(i) Jelaskan kepada pelajar apakah jenis permainan yang hendak dimainkan itu.
(ii) Adakan tunjuk ajar atau demonstrasi. Dalam hal ini sebahagian daripada
pelajar boleh diminta membantu guru.
(iii) Arahan-arahan boleh ditulis di papan hitam, jika pelajar sudah boleh menulis,
membaca dan memahaminya.
(b) Secara Berpasangan
Permainan secara berpasangan boleh memberi lebih banyak peluang latihan
mendengar dan bertutur. Biasanya, permainan secara berpasangan tidak banyak
meninbulkan masalah jika dibandingkan dengan permaianan secara kumpulan. Anda
boleh mengawal pelajar anda dengan mudah.
(c) Secara Individu
Permainan secara individu amat sesuai untuk aktiviti pengayaan. Cara ini biasanya
dilakukan bagi pelajar yang pintar, cergas serta telah menghabiskan tugasan yang
diberikan oleh guru dalam sesuatu masa yang tertentu. Dalam situasi begini, pelajar
berfikir sendirian untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Jika tidak dapat
menyelesaikannya. Pelajar boleh merujuk kepada anda untuk mendapatkan petunjuk
dan panduan.

Objektif Permainan Bahasa

(a) Merangsangkan Interaksi Verbal Pelajar
Dalam permainan yang anda pilih, para pelajar akan diminta bercakap dan
mempraktikkan ungkapan-ungkapan tertentu. Di samping itu, mereka juga diminta
memberikan kerjasama. Permainan perlulah melibatkan pelajar sepenuhnya secara
aktif.Anda perlu mewujudkan kesedaran dikalangan pelajar anda bahawa mereka
merasakan diri mereka diperlukan dalam kumpulan itu dan pada bila-bila masa
sahaja mereka akan diminta untuk bercakap. Tiada seorang pun daripada mereka
dibenarkan bersendiri dan terkecuali. Sebaliknya mereka harus menggunakan
peluang tersebut untuk berkomunikasi sesama mereka. Kesedaran seperti ini akan
memberi peluang kepada anda menghasilkan satu suasana pembelajaran yang
menarik dan berorientasikan pelajar. Anda hanya bertindak sebagai fasilitator dan
menjaga disiplin kelas.
(b) Menambah Kefasihan dan Keyakinan
Permainan yang dipilih perlulah bertujuan untuk mengingatkan kefasihan berbahasa
serta menambahkan keyakinan diri. Bahasa yang digunakan dalam sesuatu
permainan itu tidak harus terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja. Fungsi
bahasa boleh melibatkan semua peringkat kerumitan berbahasa yang berbeza-beza.
Permainan yang mengandungi kegiatan-kegiatan memberi arahan umpamanya
boleh dimainkan pada semua peringkat bergantung pada pengetahuan bahasa dan
kefasihan tertentu para pelajar. Pelajar biasanya merasa seronok apabila
berhadapan dengan permainan-permainan yang mencabar. Secara tidak langsung
mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalam bahasa yang
dipelajari. Peranan anda adalah sebagai pemaklumat bahasa. anda harus bersedia
memenuhi keperluan para pelajar dalam permainan tersebut, terutama dalam
konteks kepelbagaian bentuk kosa kata serta kecanggihan tatabahasa dan sinteks.
(c) Bertindak sebagai Alat yang Dapat Mengikis Rasa Bosan
Merasa bosan adalah fitrah semua guru. Begitu juga pelajar, mereka akan menjadi
bosan, mengantuk dan lapar apatah lagi apabila menjelangnya tengahari. Jika dalam
suasana ini anda cuba sampaikan suatu yang berbentuk pengetahuan tatabahasa
atau aspek berbahasa yang lain, ia akan mewujudkan suasana yang melesukan.
Sebagai altenatif, anda bolehlah menjadikan aktivi permainan sebagai satu teknik
pembelajaran.


(d) Bertindak sebagai Alat Pemulihan, Pengukuhan dan Pengayaan
Dalam pengajaran bahasa, permainan yang anda jalankan hendaklah sebagai agen
aktiviti pemulihan, pengukuhan dan pengayaan. Segelintit pelajar anda mungkin
menghadapi masalah pengamatan dan pendengaran serta hafalan. Kelemahan ini
dapat diatasi sedikit demi sedikit dengan melibatkan mereka kedalam aktiviti-aktiviti
permainan yang dirancangkan.

Sunday, February 22, 2009


الاسم : أمينة صدقي
المدرسة : الابتدائية
السنة : الأولى
التاريخ : 20/2/2009
الوقت : 8.00 - 8.30صباحا
المادة : اللغة العربية الاتصالية
الموضوع : الأدوات المنزلية
المعلومات السابقة : قد عرف الطلاب الأدوات المنزلية باللغة الأم والإنجليزية .
نتاج التعلم : في آخر الحصة يتمكن التلاميذ من

المستوى الأول : ذكر الكلمات من الأشياء الموجودة في غرفة النوم بعدالاستماع إلى قراءة المعلم
المستوى الثاني : قراءة بطاقات الكلمات المعروضة قراءة صحيحة .
المستوى الثالث : نسخ الكلمات على السبورة نسخا صحيحا .
مهارة التفكير : التوفيق بين الكلمات والصور.
التركيز على المهارة : القراءة والكتابة
الترابط والتكامل : القواعد العربية
الربط بالمواد الأخرى: العلوم الشرعية ( أخلاق )
ربط الدرس بالقيم الاسلامية / المحمودة : حث التلاميذ على تعلم اللغة العربية
والاعتزاز بها باعتبار أنها لغة القرآن ولغة الاتصال العالمية.
الوسائل المعينة : شريط مسجل – بطاقة ومضية – لوحة ملفوفة مكتوبة عليها نص
الحوار.